අපගේ සේවාවන්

ඔබේ රෝග තත්වයට එන්ඩ්ස්කොපි (Endoscopy), ලැපරස්කොපි (Laparascopy), ක්ෂුද්‍ර තන්තු ප්‍රතිකාර (Stenting)  සහ ලේසර් ප්‍රතිකාර (Laser Treatments) ඇතුළු නවීනතම ප්‍රතිකාර ක්ෂේත්‍රයේ විශ්ෂ්ඨතම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයන්ගෙන් ලබා ගන්න.

ප්‍රවීන වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් යටතේ රෝග නිර්ණය

ඔබටත් ඔබේ පවුලටත් ඉතා උසස් තත්වයේ වෛද්‍ය සේවාවක් ලබා දීම සඳහා අපි සැමවිටම කැපවී සිටිමු